Về chúng tôi

 

 

Tên của Công Ty : Công ty cổ phần  Finder

Giám đốc   Natsuki  Itoi

 

 

Website của Công ty: https://www.finder-inc.jp

Địa chỉ e-mail: info@finder-inc.jp

Địa chỉ của Công ty:

10 - 32 1chome Takadanobaba Quận Shinjuku TOKYO